GDPR

Personlig integritet är viktigt för våra kunder, leverantörer och webbplatsbesökare. När vi på Adigi Reklam & Tryck fått dina personuppgifter har vi dem för att kunna tillhandahålla och utföra samt förbättra våra tjänster. För att vi ska kunna fullgöra våra förpliktelser enligt gällande lag och förordningar exempelvis bokförings- och skattelagar, samt att kunna kommunicera och skicka information till dig. Utskick kan ske via tryckta utskick eller nyhetsbrev. I nyhetsbrevet kan du avregistrera dig för fler utskick.  Har du bett om offert via vårt formulär på hemsidan, sparas inte dina uppgifter om inte ett samarbete inleds.

Vilka som kan komma att få tillgång till dina personuppgifter
Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part. För viss behandling är detta dock nödvändigt, bl.a. för att lämna ut uppgifter till de leverantörer som vi samarbetar med för att kunna driva vår verksamhet och tillhandahålla våra tjänster. Vid uppdrag där vi behandlar kunders uppdrag med personuppgifter skrivs ett sk biträdesavtal där båda parter är överrens om hanteringen av uppgifterna. Efter avslutat uppdrag raderas samtliga filer. Detta kan vara vid distribution av exempelvis information och trycksaker.

Hur länge vi sparar dina personuppgifter
Vi behandlar dina personuppgifter så länge avtalsförhållandet består och därefter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen med behandlingen.

  • När det gäller kund- och leverantörsinformation sparar vi dessa i 7 år.
  • Uppgifter om deltagande i event och andra marknadsföringsaktiviteter sparas i högst 2 år.


Dina rättigheter
Du har rätt att begära:
Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag över vilka personuppgifter som finns registrerade om dig.

  • Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.
  • Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning.
  • Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Vi kommer att underrätta varje mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats ut om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter.
  • Överföring till annan personuppgiftsansvarig av dina personuppgifter, s.k. dataportabilitet om det är tekniskt möjligt och kan ske automatiserat.
Återkallande av ditt samtycke till sådan behandling som du tidigare gett ditt samtycke till.

Klagomål
Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter sker i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning så ser vi gärna att ni hör av er till oss, ni har även rätt att lämna in ett klagomål till Data-inspektionen som är tillsynsmyndighet.

Ändringar i integritetspolicyn
Vi håller denna integritetspolicy ständigt uppdaterad och dessa kommer att finnas tillgängliga på vår webbsida. Denna integritetspolicy uppdaterades senast den 2024-01-15.